Do reforms in transition economies affect foreign bank entry?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)213 - 232
Aantal pagina's20
TijdschriftInternational Review of Finance
Volume3
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusPublished - 2005

Citeer dit