Do the methods justify the conclusion? Dopexamine and splanchnic blood flow

MT Patten*, ARJ Girbes

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)863-864
Aantal pagina's2
TijdschriftChest
Volume110
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - sep-1996

Citeer dit