Does foreign ownership foster bank performance?

B.W. Lensink, I. Naaborg

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)881 - 889
TijdschriftApplied Financial Economics
Volume17
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 2007

Citeer dit