Does it matter how you get from D (drug dose) to E (clinical effect)?

Douglas J. Eleveld*, Anthony R. Absalom

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)544-545
Aantal pagina's2
TijdschriftPediatric anesthesia
Volume25
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun-2015

Citeer dit