Domination without Inequality? Republicanism, Mutual Domination and Gun Control

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
259 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)175–206
Aantal pagina's10
TijdschriftPhilosophy and Public Affairs
Volume46
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum3-dec.-2018
DOI's
StatusPublished - 2018

Citeer dit