Domination without Inequality? Republicanism, Mutual Domination and Gun Control

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
236 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)175–206
Aantal pagina's10
TijdschriftPhilosophy and Public Affairs
Volume46
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum3-dec-2018
DOI's
StatusPublished - 2018

Citeer dit