Dormancy risk and expected profits of consumer loans

K. Carling, T. Jacobson, K. Roszbach

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)717-739
Aantal pagina's23
TijdschriftJournal of Banking & Finance
Volume25
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit