Draagvlak migratiebeleid

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

386 Downloads (Pure)

Samenvatting

De hoge instroom van asielzoekers in 2015 heeft het migratievraagstuk op de maatschappelijke agenda geplaatst. Er zijn soms sterke meningsverschillen tussen voor- en tegenstanders. Dit onderzoek focust op het draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor verschillende aspecten van het Nederlandse migratiebeleid.
De onderzoeksvraag is: Welke factoren beïnvloeden de mate van maatschappelijk draagvlak voor de verschillende aspecten van het migratiebeleid in Nederland, en in hoeverre kunnen die factoren worden ingezet om maatschappelijk draagvlak voor die aspecten te behouden dan wel versterken?
Het onderzoek bestaat uit drie delen. Het eerste deel betreft een literatuurstudie waarin is nagegaan welke processen het draagvlak voor migratiebeleid bepalen. Het tweede deel betreft een enquête naar draagvlak onder een grote steekproef Nederlanders. Het derde deel bestaat uit telefonische interviews onder 80 deelnemers aan de enquête , waarbij het doel was om beter inzicht te krijgen in de redenen waarom men zo over deze beleidsmaatregelen en hun uitvoering denkt.
Vertaalde titel van de bijdragePublic support for migration policy
Originele taal-2Dutch
UitgeverijWetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Opdrachtgevend orgaanWetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Aantal pagina's123
StatusPublished - 2017

Citeer dit