Drop-out in de Verslavingszorg. Een pilotstudie naar redenen voor drop-out van cliënten van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)

Eva van der Wal

OnderzoeksoutputProfessional

500 Downloads (Pure)

Samenvatting

Samenvatting Deze pilotstudie exploreert redenen voor drop-out van cliënten bij Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Drop-out is een veel voorkomend probleem binnen de verslavingszorg. Om de centrale vraag ‘Waarom stoppen ambulante cliënten van Verslavingszorg Noord Nederland voortijdig met hun behandeling?’ te beantwoorden, is gebruik gemaakt van de theorie van het Readiness to Change Framework (Burrowes & Needs, 2009). Dit onderzoek bevat drie deelvragen (1) ‘Wat zijn de belangrijkste redenen die ex-cliënten en hulpverleners aangeven voor drop-out?’, (2) ‘Welke obstakels van het Barriers of Change Model hebben invloed op drop-out volgens cliënten en hulpverleners?’ en (3) ‘Wat vinden hulpverleners goede oplossingen om drop-out te voorkomen?’ Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de interne context van verandering, de externe context van verandering, katalysators voor verandering en barrières die verandering kunnen tegen houden.Er is gebruik gemaakt van een semigestructureerd telefonisch interview. Dit interview is door de onderzoeker zelf geconstrueerd en bestaat uit een combinatie van demografische variabelen, open vragen en stellingen over redenen voor drop-out, welke beoordeeld moesten worden door de geïnterviewde. Dit interview is afgenomen in twee onderzoeksgroepen, namelijk ex-cliënten (N=7) en professionals (N=9), waardoor uit beide perspectieven inzichten vergaard werden.Uit de resultaten blijkt dat redenen voor drop-out zowel in de interne als externe context lagen. Hierbij zochten ex-cliënten de reden vaak in de interne context en professionals zowel in de interne als externe context. Ex-cliënten en professionals geven aan dat de drie obstakels (1) Andere zaken in het leven zijn belangrijker, (2) Doelen in het leven zijn veranderd en (3) Verminderde motivatie vaak van invloed zijn om te stoppen met de behandeling. De oplossingen om drop-out te verminderen, aangedragen door professionals, hadden allen te maken met de externe context van verandering. Om drop-out te verminderen, is het nodig de perspectieven van ex-cliënten en professionals nader tot elkaar te brengen en oplossingen te zoeken in zowel de interne als de externe context. SummaryThis pilot study explores the reasons for dropout of clients who are treated at Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). To answer the central question ‘Why do clients at Verslavingszorg Noord Nederland drop-out of outpatient treatment?’ the study has made use of the theory of the Readiness to Change Framework (Burrowes & Needs, 2009). This study has three sub-questions: (1) ‘What are the most important reasons for drop-out, according to ex-clients and professionals?’ (2) ‘Which obstacles of the Barriers of Change Model have an influence on drop-out, according to clients and professionals?’ and (3) ‘What solutions do professionals think might help to reduce the drop-out rate?’, making a distinction between the internal context of change, the external context of change, catalysts for change and barriers which can stop the change.A semi-structured telephone interview has been used. The author herself constructed this interview, which exists of a combination of demographic variables, open questions and propositions that had to be reviewed by the interviewee. The interview has been taken in two research groups: Ex-clients (N=7) and professionals (N=9) have participated in this interview, which will provide insight from both perspectives.The results showed that reasons for dropout could be found in the internal context, as well as in the external context. Ex-clients looked for reasons in the internal context, while professionals looked for reasons in both the internal and external context. Ex-clients and professionals indicate three obstacles which are of influence to quit treatment: (1) Other business in life is more important, (2) Goals in life have changed, (3) Loss of motivation have often influence. The solutions to reduce dropout, given by the professionals, all had to do with the external context of change. In order to reduce dropout, it is necessary to bring the perspectives of ex-clients and professionals closer together, and to find solutions in both the internal and the external context.
Vertaalde titel van de bijdrageDrop-out from Addiction Treatment. : A pilot study of reasons for dropout of clients at Verslavingszorg Noord Nederland
Originele taal-2Dutch
UitgeverijUniversitair Medisch Centrum Groningen / Rijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's69
StatusPublished - 13-aug.-2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Drop-out in de Verslavingszorg. Een pilotstudie naar redenen voor drop-out van cliënten van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit