DSM-5-TR prolonged grief disorder and DSM-5 posttraumatic stress disorder are related, yet distinct: confirmatory factor analyses in traumatically bereaved people

L. I. M. Lenferink*, M. J. A. van den Munckhof, J. de Keijser, P. A. Boelen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
120 Downloads (Pure)

Zoekresultaten