Duration of depressive episodes and determinants of the future course of the illness

J.J.A. Spijker, R.V. Bijl, W.A. Nolen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)229 - 235
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume46
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2004

Citeer dit