Durfkapitalisten en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, een contradiction in terminis?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift Fusie & Overname
StatusPublished - feb-2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit