Duurzame verlichting.

René Kerstholt

OnderzoeksoutputProfessional

607 Downloads (Pure)

Samenvatting

Duurzame verlichting Verkenning van de mogelijkheden op het Zernike terrein Auteur: drs. René Kerstholt Begeleiders: Prof. dr. Henk Moll (RUG/IVEM) Danny von Hebel (RUG/FB) Drs. Karin Ree (RUG/Bèta Wetenschapswinkel) Opdrachtgever: RUG/FB Rapport Bèta 2011-01 Mei 2011 ISBN (boek) 978-90-367-5001-1 ISBN (digitaal) 978-90-367-5000-4 Bèta Wetenschapswinkel Rijksuniversiteit Groningen Nijenborgh 4 9747 AG Groningen T: 050-363 41 32 E: c.m.ree@rug.nl W:www.rug.nl/wewi Samenvatting De RUG heeft gevraagd om in het kader van duurzaamheidsdoelstellingen onderzoek te doen naar de financiële haalbaarheid van energiezuinige buitenverlichting op het Zernike terrein. Het onderzoek heeft zich daarbij toegespitst op de parkeerplaatsen en de sportvelden. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van een model van Agentschap NL (voorheen SenterNovem). Bij de parkeerplaatsen is handhaving van de huidige situatie vergeleken met plaatsing van een PLL of een LED armatuur van de firma Indal. Het blijkt dat bij de parkeerplaatsen verlichting met een LED armatuur voor de komende 20 jaar het meest energiezuinig en goedkoopst is. De verschillen tussen de kosten van verlichting met een LED- of een PLL armatuur zijn echter gering. De standaard parkeerplaatsen P1 en P3 hebben bij plaatsing van LED armaturen een terugverdientijd van ongeveer 11 jaar. Parkeerplaats P2, waar de lichtsterkte momenteel te hoog is, heeft slechts een terugverdientijd van 3 jaar. P2 komt op grond van de normen in de Meerjarenafspraak Energie direct in aanmerking voor een pilot. Op parkeerplaats P5, waar momenteel de lichtsterkte te laag is, zal men moeten investeren in nieuwe masten. Bij de sportvelden is handhaving van de huidige situatie vergeleken met plaatsing van een LED armatuur in een statische of dynamische variant, zoals door de firma AAALux in 2010 als primeur in Eindhoven is geinstalleerd. De toepassing van LED verlichting voor sportvelden is echter nog sterk in ontwikkeling en relatief duur. Het verdient daarom de aanbeveling nog even te wachten met de installatie hiervan. Men kan echter LED verlichting overwegen, indien men zo energiezuinig mogelijk te werk wil gaan. De dynamische variant heeft de laagste terugverdientijd met 26-27 jaar. Summary In the context of sustainability goals the University of Groningen has requested to investigate the financial viability of energy-efficient exterior lighting at the Zernike campus. The investigation is focused on the parking places and sports fields. An Agentschap NL model is used for the calculations. With regard to the parking places the continuation of the current situation for the next 20 years (the LED lifetime) is compared with installation of Indal PLL or LED armatures. It turns out that lighting the parking lots with LED armatures is the most energy efficient and cheapest option. However, the difference between the total costs of LED and PLL are small. The payback time of LED armatures at the standard parking lots P1 and P3 is about 11 years. At parking lot P2, where the current light intensity is too high, the payback time is only 3 years. According to the Long-term Agreement on Energy Efficiency a pilot in the short term at P2 can be recommended. On parking P5, where the current light intensity is too low, investment in new masts is needed anyhow. With regard to the sports fields the continuation of the current situation is compared with installation of LED armatures in either a static or a dynamic version, such as AAA-Lux has installed in 2010 as first in Eindhoven. The application of LED lighting for sports fields however is a rather new phenomenon, developing fastly but still relatively expensive. It is therefore recommended to postpone the substitution for a few years. However, one can consider installing LED lighting as the most energy efficient alternative. The dynamic version is the best option, with a payback time of 26-27 years.
Originele taal-2Dutch
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's65
ISBN van elektronische versie9789036750004
ISBN van geprinte versie9789036750011
StatusPublished - 2011

Citeer dit