DYNAMICS OF THE URETEROVESICAL JUNCTION - INTERACTION BETWEEN DIURESIS AND DETRUSOR INSTABILITY AT THE URETEROVESICAL JUNCTION IN PIGS

C BLOK*, BLRA COOLSAET, M MANSOUR, A RAZZOUK

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1123-1126
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Urology
Volume136
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - nov-1986

Citeer dit