Dynamische musea, statische vitrines: De prehistorie van Nederland tentoongesteld

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

In deze bijdrage wordt de inrichting van tij-delijke tentoonstellingen over de prehistorievan Nederland besproken. Het succes vandeze tentoonstellingen is klein. Tenminste,als men ‘succes’ aan de hand van bezoekers-aantallen interpreteert. Dit artikel dient ener-zijds om de lezer inzicht te geven in de keuzeswaarvoor musea zich gesteld zien, wanneerzij dergelijke tentoonstellingen organiseren.Anderzijds wil het archeologen aansporenzelf in actie te komen. Het is nadrukkelijkniet de bedoeling keuzes of personen te ver-oordelen. Zowel musea als archeologen stre-ven immers hetzelfde na: het bereiken vanpubliek en het creëren van draagvlak voorcultuur in heden en toekomst
Vertaalde titel van de bijdrageDynamic museums, static display cases.Exhibiting Prehistory in the Netherlands
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)119-126
Aantal pagina's8
TijdschriftPaleo-aktueel
Volume25
StatusPublished - 12-dec.-2014

Citeer dit