Earlier onset of bipolar disorder in children by antidepressants or stimulants? An hypothesis

C.G. Reichart, W.A. Nolen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

80 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)81 - 84
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Affective Disorders
Volume78
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2004

Citeer dit