Early Neolithic human impact on the vegetation in a wetland environment in the Noordoostpolder, central Netherlands

F. Weijdema, O. Brinkkemper, J.H.M. Peeters, B van Geel

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)31 - 46
TijdschriftJournal of Archaeology in the Low Countries
Volume3
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusPublished - 2011

Citeer dit