Early Spring Phytoplankton Dynamics in the Western Antarctic Peninsula

Kevin R. Arrigo*, Gert L. van Dijken, Anne‐Carlijn Alderkamp, Zachary K. Erickson, Kate M. Lewis, Kate E. Lowry, Hannah L. Joy‐Warren, Rob Middag, Janice E. Nash‐Arrigo, Virginia Selz, Willem van de Poll

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
273 Downloads (Pure)

Zoekresultaten