Ecological and environmental policies versus a steady state economy in times of crisis

Henk Folmer*, Ttheunis Piersma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
357 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1136-1137
Aantal pagina's2
TijdschriftConservation Biology
Volume21
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - okt.-2007

Citeer dit