Economic Analyses of Respiratory Tract Infection Diagnostics: A Systematic Review

Simon van der Pol*, Paula Rojas Garcia, Maarten J Postma, Fernando Antoñanzas Villar, Antoinette D I van Asselt

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
31 Downloads (Pure)

Zoekresultaten