Een Kwalitatieve Verkenning naar Sociale Innovatie: Verschillende Perspectieven op Empowerment, Sociale Cohesie en Samenwerking

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

In het huidige onderzoek wordt sociale innovatie beschreven door middel van een kwalitatieve verkenning van het project 'Sterke vrouwen in Tuikwerd'. Verschillende perspectieven van professionals en projectvrouwenbetrokken in en rondom het project worden in kaart gebracht met behulp van kwalitatieve interviews die zich richten op de thema's die belangrijk zijn bij sociale innovatie: Empowerment onder inwoners, sociale cohesie in de wijk en de samenwerking tussen professionals en inwoners. Daarnaast zijn de opgedane kennis en inzichten terug gekoppeld naar de onderzoeksdeelnemers in een focusgroep. De resultaten van de interviews en ervaringen met de focusgroep beschrijven gezamenlijk het verloop van het huidige project.
Het onderzoek draagt bij aan nieuwe theoretische inzichten en praktische kennis op het gebied van empowerment, sociale cohesie en samenwerking. Uit de resultaten komt naar voren dat professionals twijfelen aan de behoefte van inwoners aan activiteiten in de wijk. De professionals verwachten dat inwoners wanneer ze behoefte hebben aan activiteiten, hier zelf initiatief in nemen. Deelnemers (en voormalig deelnemers) van het huidige project willen wel activiteiten in de wijk, maar ervaren dit echter als werk voor professionals. Verder komt naar voren dat het ontbreken van vertrouwen tussen inwoners onderling het opstarten van activiteiten bemoeilijkt. Uit het huidige onderzoek blijkt dat er aan beide kanten, bij de professionals én de projectvrouwen, behoefte is aan alsmede de bereidheid tot een betere samenwerking op basis van wederzijdse openheid en vertrouwen. Al met al is er contact nodig over het opstarten van toekomstige activiteiten tussen professionals en inwoners zodat beelden, ervaringen en verwachtingen kunnen worden uitgewisseld.

Trefwoorden: sociale innovatie, empowerment, sociale cohesie, samenwerking, vertrouwen
Originele taal-2Dutch
UitgeverijScience Shop, University of Groningen
Aantal pagina's80
StatusPublished - apr.-2017

Citeer dit