Een nieuwe stijl van reguleren (in: Op weg naar bruikbare regulering? themanummer Recht der Werkelijkheid 2006, onder redactie van B.Dorbeck-Jung en M.Oude Vrielink-van Heffen, Elsevier Juridisch, Den Haag, 2006)

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)33 - 51
TijdschriftRecht der Werkelijkheid
StatusPublished - 2006

Citeer dit