Een nieuwe wettelijke regeling voor de invrijheidstelling van levenslanggestraften

OnderzoeksoutputProfessional

162 Downloads (Pure)

Samenvatting

Als gevolg van de rechtspraak van het Europese Hof tot bescherming van de Rechten van de Mens (EHRM) heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in 2016 besloten zijn beleid ten aanzien van de tenuitvoerlegging van levenslange straf te wijzigen van een absolute in een meer relatieve benadering van die straf. De wijziging kent een aantal zwakke punten en het is de vraag of zij de toets van het EHRM doorstaat. Deze toets zal naar verwachting eind 2017 door de Hoge Raad worden uitgevoerd.

De Tweede Kamer heeft echter inmiddels ook om wetgeving gevraagd. In deze bijdrage wordt ingezoomd op de vraagpunten die bij dat wetgevingstraject aan de orde zouden moeten komen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1-6
Aantal pagina's6
TijdschriftOntmoetingen : Voordrachtenreeks van het Lutje Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap
Volume23
Vroegere onlinedatum2016
StatusPublished - 26-aug.-2017

Citeer dit