Een time-outprocedure voor verwarde personen? (deel 2)

Wiene van Hattum

OnderzoeksoutputPopular

293 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit artikel is het vervolg op 'Een time-outprocedure voor verwarde personen?' in de Asega van februari 2016. In dat artikel stonden de delicten centraal die waren gepleegd door drie zogenaamde 'verwarde personen'. Een van hen was Bart van U. Naar aanleiding van de zaak Bart van U kwam de minister van VWS met het plan een time-outprocedure voor verwarde personen in het leven te roepen, opdat deze mensen voor enkele dagen kunnen worden geobserveerd in een gesloten setting. Dit artikel doet verslag van een jurisprudentieonderzoek dat de auteur verichtte in het kader van een opdracht van VWS en waarin de vraag central stond of een observatiemachtiging al dan niet strijd kan opleveren met het verbod van een willekeurige vrijheidsberoving (artikel 5 EVRM).
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)43-48
Aantal pagina's6
TijdschriftAsega
StatusPublished - mei-2016

Citeer dit