'Een toekomstige kaderrichtlijn bodem: zoektocht naar het juiste ambitieniveau'

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Deze publicatie voor het tijdschrift `Bodem¿ richt zich vooral op het voornemen van de Europese Commissie om eind 2005/begin 2006 een voorstel voor een Kaderrichtlijn Bodem aan te nemen als onderdeel van een thematische strategie voor de bodem. Is een dergelijke kaderrichtlijn te verenigen met het subsidiariteitsbeginsel? Indien dit het geval is, hoe zullen de voorgestelde vernieuwingen in het nationale bodembeleid - beschreven in de beleidsbrief bodem van 24 december 2003 - zich dan verhouden tot een dergelijke toekomstige richtlijn? En kan er al iets gezegd worden over het na te streven ambitieniveau? Moeten er bijvoorbeeld dwingende einddoelen worden vastgelegd? Hoewel over de inhoud van het Commissievoorstel nog niet zo veel bekend is, worden deze vragen in deze bijdrage op verkennende wijze aan de orde gesteld. In het verlengde daarvan wordt eveneens de gewenste inzet van Nederland in het komende Europese besluitvormingsproces besproken.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's5
TijdschriftBodem
Volume2005
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit