Een voor allen, allen voor een? De global civil society en de oorlog in Bosnie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Downloads (Pure)

Samenvatting

Toen de oorlog in Bosnië driejaar oud was, besloten de grote westerse mogendheden te interveniëren. Voorafgaand aan dat besluit was lang gedebatteerd over de zin en onzin van een dergelijk ingrijpen. Vooral in de media. En het beperkte zich niet tot nationale debatten. De discussies, van oudsher georganiseerd op nationaal niveau, waren grensoverschrijdend en lijken een aanwijzing dat er sprake is van een steeds kleinere wereld, ofwel een global society. In onderstaand artikel onderzoekt historicus Arthur ten Cate of het debat rond de Bosnische oorlog inderdaad een voorbeeld is van de mondialisering van de westerse maatschappij. Hij toetst daarmee de theorie van de Brit Martin Shaw, die het gedrag van het internationale statensysteem in de jaren negentig, in het bijzonder van de grote mogendheden in Bosnië en Kosovo, verklaart als het onvermijdelijke gevolg van het ontstaan van een mondiale maatschappij.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)100-122
Aantal pagina's23
TijdschriftTijdschrift voor Mediageschiedenis
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit