Eerste bevindingen van de terpopgraving Sneek-Harinxmaland

OnderzoeksoutputPopular

76 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageFirst results from the terp excavation of Sneek-Harinxmaland
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)5-9
Aantal pagina's5
TijdschriftVan Wierden en Terpen. Mededelingen van de Vereniging voor Terpenonderzoek
Nummer van het tijdschrift20
StatusPublished - 1-aug.-2015

Citeer dit