Effect of fetal calf serum and serum protein fractions on the uptake of liposomal phosphatidylcholine by rat hepatocytes in primary monolayer culture

Dick Hoekstra*, Gerri Scherphof

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  62 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)109-121
  Aantal pagina's13
  TijdschriftBiochimica et biophysica acta
  Volume551
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1979

  Citeer dit