Effect of reversible phase-transformations on crack-growth

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
412 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)51 - 71
Aantal pagina's21
TijdschriftMechanics of Materials
Volume21
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1995

Citeer dit