Effect of Spectral Contrast Enhancement on Speech-on-Speech Intelligibility and Voice Cue Sensitivity in Cochlear Implant Users

Nawal El Boghdady*, Florian Langner, Etienne Gaudrain, Deniz Başkent, Waldo Nogueira

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
57 Downloads (Pure)

Zoekresultaten