Effect of working four night shifts on driving performance and risk behaviour in traffic of anaesthesiology residents: A cross-over study

Clemens Barends*, Marleen Wever, Jaap Domburg, Gotz Wietasch, Rients Huitema

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)787-788
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Anaesthesiology
Volume38
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul.-2021

Citeer dit