Effectiviteit van supervisie en coaching: Bij wie, wanneer, en waarom?

OnderzoeksoutputProfessional

852 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit artikel is een uitvloeisel van een door de Rijksuniversiteit Groningen (sectie Organisatiepsychologie) en de LVSC gesponsord voorbereidings-traject voor mogelijk promotieonderzoek naar de effectiviteit van supervisie en coaching.
Met dit artikel willen de auteurs professioneel begeleiders en organisaties die gebruik maken van professioneel begeleiders informeren over de stand van zaken ten aanzien van de effectiviteit van supervisie en coaching, en hun ideeën omtrent vervolgonderzoek. Een mooie nevenuitkomst zou zijn als dit artikel partijen en organisaties enthousiasmeert om als partner, sponsor en participant mee te werken aan het onderzoeksprogramma van de auteurs, naar de effectiviteit van supervisie en coaching.
Daarbij kan worden gedacht aan opleidingen voor supervisie en coaching en aan organisaties die professionele begeleiders inzetten (bijvoorbeeld via een pool van in- en externe coaches). De specifieke invulling van de onderzoeksvragen en -methode worden per partner en studie uitgewerkt in onderling overleg.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2-12
TijdschriftTijdschrift voor Begeleidingskunde
Volume4
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2015

Citeer dit