EFFECTS OF DISRUPTIVE AND STABILIZING SELECTION ON BODY SIZE IN DROSOPHILA-MELANOGASTER .2. ANALYSIS OF RESPONSES IN THORAX SELECTION LINES

M BOS, W SCHARLOO

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)695-708
Aantal pagina's14
TijdschriftGenetics
Volume75
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1973

Citeer dit