Efficient Tandem Biocatalytic Process for the Kinetic Resolution of Aromatic β-Amino Acids

Bian Wu, Wiktor Szymanski, S. de Wildeman, G.J. J. Poelarends, B.L. Feringa, D.B. Janssen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
73 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1409 - 1412
Aantal pagina's4
TijdschriftAdvanced Synthesis & Catalysis
Volume352
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - 2010

Citeer dit