ELECTRIC-POWER GENERATION OPTIONS FOR THE NETHERLANDS TO 2000 - AN EVALUATION OF GOVERNMENTS AND ENVIRONMENTALISTS SCENARIOS

B DEVRIES*, D DIJK

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)230-242
Aantal pagina's13
TijdschriftEnergy Policy
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1985

Citeer dit