Electrodeposition and Characterization of Amorphous-Nanocrystalline Nickel-Tungsten Alloys

Majid Ahmadi*, Maxime J.F. Guinel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1694-1695
Aantal pagina's2
TijdschriftMicroscopy and Microanalysis
Volume18
Nummer van het tijdschriftSuppl. 2
DOI's
StatusPublished - jul-2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit