Electron-Deficient Iron Alkyl Complexes Supported by Diimine Ligand (Ph2CN)(2)C2H4: Evidence for Reversible Ethylene Binding

Jeroen Volbeda, Auke Meetsma, Marco W. Bouwkamp*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
372 Downloads (Pure)

Zoekresultaten