Elephantiasis in the Netherlands, a rare finding and a reason to perform an autopsy

H. Tamara Gelderman*, Jos Bart, Wilma L.J.M. Duijst

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer100056
Aantal pagina's4
TijdschriftForensic Science International: Reports
Volume2
DOI's
StatusPublished - dec-2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit