Emergence of splits and collective turns in pigeon flocks under predation

Marina Papadopoulou*, Hanno Hildenbrandt, Daniel W. E. Sankey, Steven J. Portugal, Charlotte K. Hemelrijk

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
103 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten