Emerging solvent-induced homochirality by the confinement of achiral molecules against a solid surface

Nathalie Katsonis*, Hong Xu, Robert M. Haak, Tibor Kudernac, Zeljko Tomovic, Subi George, Mark Van der Auweraer, Albert P. H. J. Schenning, E. W. Meijer, Ben L. Feringa, Steven De Feyter, Željko Tomović

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

85 Citaten (Scopus)
543 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)4997-5001
Aantal pagina's5
TijdschriftAngewandte Chemie-International Edition
Volume47
Nummer van het tijdschrift27
DOI's
StatusPublished - 2008

Citeer dit