EMG TO FORCE PROCESSING .2. ESTIMATION OF PARAMETERS OF THE HILL MUSCLE MODEL FOR THE HUMAN TRICEPS SURAE BY MEANS OF A CALFERGOMETER

AL HOF*, J VANDENBERG

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)759-&
Aantal pagina's0
TijdschriftJournal of biomechanics
Volume14
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 1981

Citeer dit