Empirically Supported Incentive Model of Sexual Response Ignored

Miriam Driscoll*, Rosemary Basson, Lori Brotto, Shauna Correia, David Goldmeier, Ellen Laan, Mijal Luria, Willibrord Weijmar Schultz, Leonore Tiefer, Frederick Toates

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  103 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)758-759
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Sexual Medicine
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusPublished - mei-2017

  Citeer dit