Enige opmerkingen over levering en bezitsverschaffing van onroerende zaken 

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1679 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer1-7
Pagina's (van-tot)19-25
Aantal pagina's7
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit