Environmental values in post-socialist Hungary: Is it useful to distinguish egoistic, altruistic and biospheric values?

Judith. I. M. de Groot*, Linda Steg, Martijn Keizer, Andrea Farsang, Alan Watt

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
103 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Environmental values in post-socialist Hungary: Is it useful to distinguish egoistic, altruistic and biospheric values?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases