Epicardial clip closure of the left atrial appendage: Reply

Fabrizio Rosati*, Gijs E. de Maat, Mattia A. E. Valente, Massimo A. Mariani, Stefano Benussi

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)141
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Cardiovascular Electrophysiology
Volume33
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum24-nov.-2021
DOI's
StatusPublished - jan.-2022

Citeer dit