Epistatic interactions between sex chromosomes and autosomes can affect the stability of sex determination systems

Martijn A. Schenkel*, Leo W. Beukeboom, Ido Pen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
13 Downloads (Pure)

Zoekresultaten