EQUATION OF STATE FOR NEMATIC LIQUID-CRYSTALS

JGJ YPMA, G VERTOGEN

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  27 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1490-1503
  Aantal pagina's14
  TijdschriftPhysical Review A
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit