Vitesse dʼéquidistribution vers le courant de Green pour les endomorphismes deP-k

Johan Taflin*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Vertaalde titel van de bijdrageEquidistribution speed towards the Green current for endomorphisms of P-k
Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)515-517
Aantal pagina's3
TijdschriftComptes Rendus Mathematique
Volume349
Nummer van het tijdschrift9-10
DOI's
StatusPublished - mei-2011

Citeer dit