ESTIMATION IN A LINEAR-MODEL WITH SERIALLY CORRELATED ERRORS WHEN OBSERVATIONS ARE MISSING

T WANSBEEK*, A KAPTEYN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)469-490
Aantal pagina's22
TijdschriftInternational Economic Review
Volume26
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1985

Citeer dit