Estimation of muscle scores of live pigs using a Kinect camera

Ahmad Alsahaf*, George Azzopardi, Egiel Hanenberg, Bart Ducro, Roel Veerkamp, Nicolai Petkov

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
139 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)52238 - 52245
Aantal pagina's8
TijdschriftIEEE Access
Volume7
DOI's
StatusPublished - 24-apr.-2019

Citeer dit