ESTIMATION OF THE ERROR-COMPONENTS MODEL WITH INCOMPLETE PANELS

T WANSBEEK*, A KAPTEYN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

103 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)341-361
Aantal pagina's21
TijdschriftJournal of Econometrics
Volume41
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - jul.-1989

Citeer dit